Are industries resonding differently to the employment equity challenge?

SA Journal of Human Resource Management


 
 
Field Value
 
Title Are industries resonding differently to the employment equity challenge?
 
Creator Smith, Helena Roodt, Gert
 
Subject organisational behaviour; human resource management; employment relations employment equity
Description The primary objective of the study was to determine whether the Employment Equity Questionnaire detects significant differences between employment equity practices of companies from different industries in order to assess the discriminant validity of the scale. Samples of convenience from nine different companies representing different industries, constituted a larger sample of 4729. First and second level factor analyses on 41 common items across all nine companies yielded a single scale with an acceptable Alpha coefficient of 0,959. Analysis of variance, followed by post hoc contrast tests, indicated significant differences between some organisations. The discriminant validity of the scale could be established and recommendations for further improvement of the scale were made. Opsomming Die doel van die studie was om te bepaal of die “Employment Equity Questionnaire" betekenisvolle verskille kan uitwys tussen die werkgelykheidspraktyke van maatskappye vanuit verskeie industrieë ten einde die diskriminante geldigheid van die instrument te bepaal. Gerieflikheidsteekproewe van nege verskillende maatskappye, verteenwoordigend van verskillende industrieë, het ’n totale steekproef van 4729 daargestel. Eerste en tweede vlak faktorontledings is op 41 gemeenskaplike items oor al nege maatksappye gedoen en dit het ’n aanvaarbare Alfa koëffisiënt van 0,959 opgelewer. ’n Variansie-ontleding, gevolg deur post hoc kontrastoetse, het op betekenisvolle verskille tussen die onderskeie organisasies gedui. Die diskriminante geldigheid van die instrument kon vasgestel word en aanbevelings ter verbetering daarvan is aan die hand gedoen.
 
Publisher AOSIS
 
Contributor
Date 2003-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — research
Format application/pdf
Identifier 10.4102/sajhrm.v1i1.2
 
Source SA Journal of Human Resource Management; Vol 1, No 1 (2003) 2071-078X 1683-7584
 
Language eng
 
Relation https://sajhrm.co.za/index.php/sajhrm/article/view/2/2
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 2003 Helena Smith, Gert Roodt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0