Perceptions of health promoters about health promotion programmes for families with adolescents orphaned as a result of AIDS in the rural Hammanskraal region in South Africa

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title Perceptions of health promoters about health promotion programmes for families with adolescents orphaned as a result of AIDS in the rural Hammanskraal region in South Africa
 
Creator Mthobeni, Maseapo P. Peu, Mmapheko D.
 
Subject Nursing; Advanced Community Health nursing Science Adolescents; Health promotion; Health Education; Perception; Orphans
Description South African communities are still greatly affected by the high rate of infection with HIV or who are living with AIDS, mirrored in the 2008 overall national HIV prevalence of 29.3%(UNAIDS 2010:10). In addressing the challenge, the health system is dependent on community care level workers such as caregivers to render health promotion and education in the homes and communities. The caregivers based in the communities are the ones with first-hand information on what is needed for the success of health promotion programmes. This study, aimed at exploring the challenges faced by the health promoters, described their perceptions regarding a health promotion programme for families with adolescents orphaned as a result of AIDS. Data were collected on the purposively selected participants at the rural Hammanskraal region in South Africa and the research question: ‘What is your perception regarding health promotion programmes for families with adolescents orphaned as a result of AIDS’ was asked and discussed by participants in a focus group interview. Data were analysed using the adapted Tesch method to organize and isolate the main categories, sub-categories and themes. The following main categories were isolated: attitudes of adolescents, effectiveness of home visits, need for health education and limited resources. Based on the findings, it was therefore recommended that health care planners assist in the improvement of health promotion and education by using the community and national media, providing information material and providing access to the internet in order to allow more people, including young people, to access the information.Suid-Afrikaanse gemeenskappe word steeds grootliks beïnvloed deur die hoë vlak van MIV en vigs, soos weerspieël in die algehele nasionale MIV-syfer in 2008 van 29.3% (UNAIDS 2010:10). In die aanspreek van hierdie uitdaging is die gesondheidstelsel afhanklik van gemeenskapsorgwerkers om gesondheidsbevordering en -opleiding aan huise en gemeenskappe te voorsien. Die versorgers wat in die gemeenskap werk, het eerstehandse inligting oor wat nodig is om die sukses van programme vir gesondheidsbevordering te verseker. Hierdie studie, wat ten doel het om die uitdagings van gesondheidspromotors te verken, beskryf hul persepsie ten opsigte van ’ngesondheidsbevorderingsprogram vir families met adolessente wat wees gelaat is as gevolg van vigs. Data is op die doelbewus geselekteerde deelnemers in die landelike Hammanskraal-streek in Suid-Afrika ingesamel en die volgende navorsingvraag is in ’nfokusgroep-onderhoud gevra en bespreek: ‘Wat is jou persepsie oor die gesondheidsbevorderingsprogram vir families met adolessente wat ouerloos gelaat is as gevolg van MIV en vigs?’ Die data is met behulp van die aangepaste Tesch-metode geanaliseer om die hoof- en sub-kategorieë, asook die temas te organiseer en isoleer. Die volgende hoof-kategorieë is uitgesonder: die houdings van adolessente, die doeltreffendheid van huisbesoeke, die behoefte aan gesondheidsopvoeding en beperkte hulpbronne. Gebaseer op hierdie bevindinge is die aanbeveling dat die gesondheidsorgbeplanners bydra tot die verbetering van gesondheidsbevordering en -opvoeding deur die gebruik van gemeenskaps- en nasionale media, die beskikbaarstelling van inligtingsmateriaal en die voorsiening van internet om meer mense, insluitende jongmense, die geleentheid te bied om toegang tot die inligting te verkry.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor none
Date 2013-02-11
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Qualitative; Focus group interview
Format text/html application/octet-stream text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v18i1.648
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 18, No 1 (2013); 8 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/648/787 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/648/788 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/648/789 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/648/786
 
Coverage North West; Hammanskraal Region — 19-38yrs; M; F; Africans
Rights Copyright (c) 2013 Maseapo P. Mthobeni, Mmapheko D. Peu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT