A model for incorporating specialist nurse education into a university context. Part 1: Methodological perspectives

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title A model for incorporating specialist nurse education into a university context. Part 1: Methodological perspectives
 
Creator Bruce, Judith C. Klopper, Hester C.
 
Subject Nursing Education specialist nurse education; tertiary education; methodological perspectives; theory generation; relational statements
Description The education of nurses for specialist practice takes place mainly in nursing colleges. In view of ongoing debates about the future positioning of nursing education, an investigation regarding the incorporation of college-based specialist nurse education into universities was needed. The purpose of the study was to develop and describe a model for specialist nurse education in a university. The objectives were set in two phases: Phase 1 objectives were designed to enable the identifcation of concepts in relation to university education and Phase 2 objectives, to enable the development of a model for specialist nurse education in a university context. This paper gives an account of only the methodology used to meet the research purpose and objectives. It outlines the objectives of Phases 1 and 2, including a detailed description of the research design. In discussing the research design, particular attention was given to theory development. The research methods were described with reference to data collection methods and procedures, study samples and sampling methods, data analysis methods and processes, to ensure the trustworthiness of the study. The model is described in Part 2 of the article.OpsommingDie onderrig van verpleegkundiges in gespesialiseerde verpleegpraktyk vind hoofsaaklik in verpleegkolleges plaas. In die lig van die voortslepende debat rondom die toekomstige posisionering van verpleegonderrig is ondersoek na die inkorporering van spesialis vepleegopleiding aan universitieite as noodsaaklik geag. Die doel van hierdie studie was om die model vir gespesialiseerde vepleegopleiding aan universitiete te ontwikkel en te beskryf. Die navorsingsdoelwitte is geformuleer aan die hand van twee fases. Die doelwitte in Fase 1 was ontwerp om die konsepte betreffende universiteitsopleiding te identifseer. Die doelwitte in Fase 2 was op die ontwikkeling van ’n model vir die onderrig in gespesialiseerde verpleegkunde aan ’n universiteit gerig. Hierdie artikel gee ’n oorsig oor slegs die metodiek wat gebruik is om die doel en navorsingsdoelwitte te bereik. Dit verskaf ’n oorsig oor Fase 1 en 2 en sluit ’n omvattende beskrywing van die navorsingsontwerp in. In die bespreking van die navorsingsontwerp word spesifeke aandag aan teoriegenerering gewy. Die navorsingsmetodes word beskryf met verwysing na data insamelingsmetodes-en-prosedures, die steekproef, en steekproefmetodes, data analiseringsmetodes-en-prosedures wat die betroubaarheid van die studie verseker het. Die model word in Deel 2 van die artikel beskryf.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor
Date 2010-03-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Theory generation
Format text/html text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v15i1.494
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 15, No 1 (2010); 6 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/494/483 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/494/518 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/494/474
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 2010 Judith C. Bruce, Hester C. Klopper https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT