Concept-mapping as a teaching method to facilitate critical thinking in nursing education: A review of the literature

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title Concept-mapping as a teaching method to facilitate critical thinking in nursing education: A review of the literature
 
Creator Chabeli, Mary
 
Subject Nursing; Nursing Education Critical thinking; conceptmapping; facilitation; teaching methods; nursing education
Description Nursing students are exposed to a vast amount of information and reading material that is very specific, technical, and new to the students. Unless nurse educators provide a learning environment that promotes understanding through interaction, students might only commit unassimilated information to their short-term memory through rote learning, and no meaningful learning will occur. Nursing students must be able to link learned facts, concepts and principles with new knowledge in order to make sound rational decisions in practice (All Havens 1997:1210, 1213). The aim of this paper is to describe the utilisation of concept-mapping as a teaching method to facilitate critical thinking by students in nursing education. The description of the utilisation of concept-mapping is done from the theoretical framework of concept-mapping and critical thinking to provide the epistemological basis for concept-mapping (Facione 1990:6, 13). Based on the exploration and description of the theoretical frameworks, four steps to facilitate critical thinking were formulated through concept-mapping on the basis of the educational process: the identification, interactive constructing process, formulation and evaluation steps. It is concluded that the utilisation of these steps will assist nurse educators to implement conceptmapping as a teaching method to facilitate critical thinking by student nurses in nursing education. Recommendations are made.Opsomming Verpleegkundestudente word blootgestel aan ’n geweldige hoeveelheid inligting en leesmateriaal wat baie spesifiek, tegnies en nuut is vir die studente. Tensy verpleegkundeopvoeders ’n leeromgewing kan voorsien wat deur interaksie die bevordering van begrip bewerkstellig, kan studente inligting deur papegaaiwerk in hul korttermyngeheue stoor, eerder as om dit te assimileer – geen betekenisvolle leer sal dus plaasvind nie. Verpleegkundestudente moet die vermoë hê om die verband tussen aangeleerde feite, konsepte en beginsels en nuwe kennis te lê sodat hulle in die praktyk rasionale besluite kan maak (All Havens 1997:1210, 1213). Hierdie artikel het ten doel om die aanwending van konsepkartering as 'n onderrigstrategie te beskryf, ten einde die kritiese denke van leerders in die verpleegkunde te fasiliteer. Die beskrywing van die aanwending van konsepkartering word vanuit die teoretiese raamwerke van konsepkartering en kritiese denke gedoen om die epistemologiese grondslag vir konsepkartering te voorsien (Facione 1990:6, 13). Gegrond op die verkenning en beskrywing van die teoretiese raamwerke, word vier fases vir die fasilitering van kritiese denke geformuleer deur middel van konsepkartering. Hierdie verkenning en beskrywing is gebaseer op die onderwysproses: die identifiseringsfase, die interaktiewe konstrueringsproses, die formuleringsfase en evalueringsfase. Die gevolgtrekking word gemaak dat die aanwending van hierdie fases verpleegopvoeders behulpsaam sal wees in die implementering van konsepkartering as 'n onderrigmetode om kritiese denke by leerling verpleërs te fasiliteer in verpleegkunde-onderwys. Aanbevelings word gemaak.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor None
Date 2010-08-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Theoretical in nature
Format text/html text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v15i1.432
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 15, No 1 (2010); 7 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/432/481 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/432/521 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/432/477 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/432/436
 
Coverage — A theoretical article A theoretical article
Rights Copyright (c) 2010 Mary Chabeli https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT