Nursing in Saudi Arabia: Reflections on the experiences of South African nurses

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title Nursing in Saudi Arabia: Reflections on the experiences of South African nurses
 
Creator van Rooyen, Dalena Telford-Smith, Colette D. Strümpher, Johanita
 
Subject — nursing; cultural diversity; lived experience; South Africa; Saudi Arabia
Description The purpose of the study was to describe and reflect on the lived experiences of the South African nurses residing and working in the Kingdom of Saudi Arabia. A qualitative, exploratory, descriptive and contextual design with a phenomenological approach was adopted. Data were collected by means of individual interviews and the personal journals of the nurses who met the sampling criteria. The data analysis was done according to Tesch’s descriptive method (in Creswell 1994). The main theme that emerged was one of ‘cultural diversity’. Sub-themes related to the nurses’ religious/spiritual, environmental, emotional/psychological and professional experiences were also identified. A literature control was undertaken to verify the results. Limitations were highlighted, conclusions were drawn and recommendations relating to nursing research, education and practice were made.OpsommingDie doel van die studie was om die lewenservarings van Suid-Afrikaanse verpleegkundiges wat in die Koningkryk van Saoedi-Arabië werksaam en woonagtig is, te beskryf en daaroor te besin. 'n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp of strategie van ondersoek, vanuit 'n fenomenologiese benadering, is vir die doel ingespan. Data is ingesamel aan die hand van individuele onderhoude met deelnemers wat aan die kriteria vir insluiting by die steekproef voldoen het en persoonlike joernale wat deur hierdie deelnemers bygehou is. Data- ontleding is volgens die beskrywende metode van Tesch (in Creswell 1994) gedoen. Die hooftema voortspruitend uit die navorsing was dié van ‘kulturele diversiteit’. Verdere temas ten opsigte van verpleegkundiges se godsdienstige/geestelike, omgewings-, emosionele/psigiese en professionele ervarings is ook geïdentifseer. 'n Literatuurkontrole is onderneem om die navorsingsbevindinge te verifieer. Beperkings is uitgelig, en gevolgtrekkings en aanbevelings gerig op verpleegkundige navorsing, onderrig en praktyk is gemaak.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor
Date 2010-03-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — —
Format text/html text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v15i1.500
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 15, No 1 (2010); 9 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/500/461 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/500/462 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/500/457
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 2010 Dalena van Rooyen, Colette D. Telford-Smith, Johanita Strümpher https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT