Record Details

The semantics of the aan-construction in 16th-century Dutch: A semasiological and onomasiological approach

Literator


 
 
Field Value
 
Title The semantics of the aan-construction in 16th-century Dutch: A semasiological and onomasiological approach Die semantiek van die aan-konstruksie in sestiende-eeuse Nederlands: ’n Semasiologiese en onomasiologiese benadering
 
Creator Rens, Dario
 
Subject Linguistics; Historical Linguistics; Semantics historical linguistics; distinctive collexeme analysis; diachronic collexeme analysis; aan-dative; double object construction; dative alternation; construction grammar — datief afwisseling;diachroniese konstruksie grammatika; aan-datief; historiese taalkunde
Description This article focuses on the semantics of the Dutch aan-construction [NP V NP aan NP], for example, Jan geeft een boek aan Piet (‘Jan gives a book to Piet’) in the 16th-century. In modern Dutch the aan-construction is used as an alternative to the Dutch double object construction, but previous research suggests that the use of ditransitive verbs in the Dutch aan-construction is only a 16th-century innovation – this alternation is called the ‘dative alternation’. However, it is not clear which ditransitive verbs initiated the dative alternation. Colleman (2010) believes that the first instances of the ditransitive use of the aan-construction are concrete physical movements of the direct object from the subject to the indirect object; however, he argues there is no quantitative proof to support those claims. In a self-compiled corpus of 16th-century Dutch, this article tries to find the evidence which is needed to underpin Colleman’s hypothesis by making use of the distinctive collexeme analysis and its diachronic variant. The results show that the first ditransitive instances of the aan-construction are indeed concrete uses, but that there is also an increase in the metaphorical use of the construction. Hierdie artikel fokus op die semantiek van die Nederlandse aan-konstruksie [NP V NP aan NP], byvoorbeeld Jan geeft een boek aan Piet (‘Jan gee ’n boek aan Piet’) in die sestiende eeu. In moderne Nederlands word die aan-konstruksie gebruik as ’n alternatief vir die Nederlandse dubbelobjekkonstruksie, maar navorsing dui daarop dat die gebruik van ditransitiewe werkwoorde in die Nederlandse aan-konstruksie slegs ’n sestiende-eeuse verskynsel is – hierdie afwisseling staan bekend as die ‘datiefafwisseling’. Dis egter nie duidelik watter ditransitiewe werkwoorde die datiefalternansie geïnisieer het. Colleman (2010) glo dat die eerste gevalle van die ditransitiewe gebruik van die aan-konstruksie konkrete fisiese bewegings is waarby die direk objek van die subjek na die indirek objek beweeg. Hy argumenteer egter dat daar geen kwantitatiewe bewys is om die bewerings te staaf nie. In ’n selfsaamgestelde korpus van sestiende-eeuse Nederlands probeer hierdie artikel die bewyse vind om Colleman se hipotese te ondersteun en sal die distinktiewe kollekseemanalise en sy diakroniese variant gebruik. Die resultate dui daarop dat die eerste ditransitiewe gevalle van die aan-konstruksie inderdaad konkrete gebruike is, maar dat daar ook ’n toename is in die metaforiese gebruik van die konstruksie.
 
Publisher AOSIS
 
Contributor — —
Date 2017-05-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — — — Corpus research; Quantitative Analysis
Format text/html application/epub+zip text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/lit.v38i2.1333
 
Source Literator; Vol 38, No 2 (2017); 9 pages Literator; Vol 38, No 2 (2017); 9 pages 2219-8237 0258-2279
 
Language eng
 
Relation https://literator.org.za/index.php/literator/article/view/1333/2353 https://literator.org.za/index.php/literator/article/view/1333/2352 https://literator.org.za/index.php/literator/article/view/1333/2354 https://literator.org.za/index.php/literator/article/view/1333/2341
 
Coverage Belgium; The Netherlands sixteenth century construction — — —
Rights Copyright (c) 2017 Dario Rens https://creativecommons.org/licenses/by/4.0