An Evaluation Of Response Scale Formats Of The Culture Assessment Instrument

SA Journal of Human Resource Management


 
 
Field Value
 
Title An Evaluation Of Response Scale Formats Of The Culture Assessment Instrument
 
Creator Smith, Stan Roodt, Gert
 
Subject human resource management; employment relations; consumer behaviour; vocational guidance Evaluation Of Response Scale Formats; The Culture Assessment Instrument
Description The aim of the study was to investigate which response scale, of the four, five, or six-point response scales would yield the best metric properties on the Culture Assessment Instrument. This was achieved by utilising data sets where the respective scales were used. The subjects included participants of various organisations, ages, educational levels, language and gender groups. No one scale could be identified as having the better metric properties. The lack of conclusive results is attributed to differences in education, aggregation effect, possibility of different units of measurement being measured and the manner in which Cronbach Alpha is calculated

OpsommingDie doel van die studie was om vas te stel watter responsskaal, van ‘n vier-, vyf-, of sespuntskaal die beste metriese eienskappe sou oplewer op die Kultuurtakseringinstrument. Dit is bereik, deur gebruik te maak van datastelle waar die skale toegepas is. Deelnemers was afkomstig uit verskeie organsisasies, ouderdomsgroepe, opvoedkundige agtergronde, taalgroepe en geslagte. Geen skaal kon gëidentifiseer word met onderskeidende metriese eienskappe nie. Die gebrek aan beduidende resultate word toegeskryf aan die verskille in die opvoedkundige agtergronde van deelnemers, samevoegingseffek, die moonlikheid van verskillende eenhede van meting en die wyse waarop Cronbach Alpha bereken is.
 
Publisher AOSIS
 
Contributor
Date 2003-11-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Evaluation Of Response Scale Formats
Format application/pdf
Identifier 10.4102/sajhrm.v1i2.10
 
Source SA Journal of Human Resource Management; Vol 1, No 2 (2003) 2071-078X 1683-7584
 
Language eng
 
Relation https://sajhrm.co.za/index.php/sajhrm/article/view/10/10
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 2003 Stan Smith, Gert Roodt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0