The emotional well-being of the nurse within the multi-skill setting

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title The emotional well-being of the nurse within the multi-skill setting
 
Creator French, Heleen Du Plessis, Emmerentia Scrooby, Belinda
 
Subject — Challenging work environment; coping; multi-skill setting; nurses; strengths
Description The emotional well-being of nurses working in a multi-skill setting may be negatively influenced by their challenging work environment. A qualitative, explorative, descriptive and contextual study was conducted to investigate this phenomenon. The purpose of this study was to explore and describe the experience, as well as perceptions of coping mechanisms, of nurses working in the multi-skill setting, and to formulate recommendations to promote their emotional wellbeing. The population consisted of nurses working in a multi-skill setting (a Level-2 hospital)and included professional nurses, enrolled nurses and nurse assistants. An all-inclusive sample was used. Semi-structured interviews were conducted with three professional nurses,six enrolled nurses and one nurse assistant. These interviews were analysed according to the method described by Creswell (2003:192). The findings indicated that nurses have positive as well as negative experiences of the multi-skill setup. They cope by means of prioritising tasks, faith, self-motivation and mutual support. They also made suggestions for the promotion of their emotional well-being, on personal as well as managerial levels. Recommendations for further research, nurse education and practice were formulated. Recommendations for practice include ‘on-the-spot’ in-service training, appropriate task allocation, clearly defined scope of practice, time for rest and debriefing, strengthened relationships with management, promotion of strengths and creating a support system.OpsommingDie emosionele welstand van verpleegkundiges werksaam in ‘n multivaardigheidsopset kan moontlik negatief beïnvloed word deur die uitdagende werksomgewing. ‘n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele studie is uitgevoer om hierdie verskynsel te ondersoek. Die doel van hierdie studie was om die ervaring van verpleegkundiges, asook hul persepsies van hanteringsmeganismes, in ‘n multi-vaardigheidsopset te verken en beskryf, sowel as om aanbevelings vir die bevordering van hulle emosionele welstand te formuleer. Die populasie het bestaan uit verpleegkundiges werksaam in ‘n multivaardigheidsopset (‘n Vlak-2 hospitaal) en het professionele verpleegkundiges, ingeskrewe verpleegkundiges en verpleegassistente ingesluit. ‘n Alles-insluitende steekproef is gebruik. Semi-gestruktureerde onderhoude is met drie professionele verpleegkundiges, ses ingeskrewe verpleegkundiges en een verpleegassistent gevoer. Hierdie onderhoude is volgens die metode deur Creswell(2003:192) beskryf, geanaliseer. Die bevindinge het getoon dat verpleegkundiges positiewe sowel as negatiewe ervaringe van die multivaardigheidsopset het. Hulle gebruik taakprioritisering, geloof, selfmotivering en wedersydse ondersteuning as hanteringsmeganismes. Hulle het ook voorstelle gemaak vir die bevordering van hul emosionele welstand, op persoonlike sowel as bestuursvlak. Aanbevelings vir verdere navorsing, verpleegonderwys en die praktyk is geformuleer. Aanbevelings vir die praktyk sluit in ‘in-die-oomblik’ indiensopleiding,toepaslike taaktoewysing, duidelikheid oor bestek van praktyk, tyd vir rus en ontlading, verbeterde verhoudings met bestuur, bevordering van sterk karaktereienskappe en die skep van ‘n ondersteuningsnetwerk.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor
Date 2011-05-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — —
Format text/html application/epub+zip text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v16i1.553
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 16, No 1 (2011); 9 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/553/608 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/553/632 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/553/609 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/553/696 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/553/539 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/553/540
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 2011 Heleen French, Emmerentia Du Plessis, Belinda Scrooby https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT