Positive and negative emotional responses to workrelated trauma of intensive care nurses in private health care facilities

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title Positive and negative emotional responses to workrelated trauma of intensive care nurses in private health care facilities
 
Creator Elkonin, Diane Van der Vyver, Lizelle
 
Subject Psychology, Sub discipline: Health Psychology Burnout; compassion fatigue; compassion satisfaction; ProQOL – R-IV; silencing response
Description Intensive care nursing is a stressful occupation and nurses are continually subjected to both primary and secondary trauma. Responses may be positive in the form of compassion satisfaction, or negative in the form of compassion fatigue. However, nurses tend to deny the negative impact of secondary trauma which leads to the silencing response and subsequent burnout. This article explores and describes the presence of these emotions and the relationships between them. A quantitative approach with a non-probability sampling method was used. The sample consisted of 30 registered nurses working in private health care intensive care units in East London, Eastern Cape. Data were gathered via the Professional Quality of Life Scale: Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales – Revision IV (ProQOL – R-IV) and the Silencing Response Scale and were analysed according to descriptive statistics and correlation coefficients. Findings suggest a high risk for compassion fatigue, a moderate risk for burnout and the silencing response and moderate potential for compassion satisfaction. A marked negative relationship was found between compassion satisfaction and burnout and a substantial positive relationship between compassion fatigue and burnout, as well as compassion fatigue and the silencing response.OpsommingIntensiewesorgverpleging is ‘n stresvolle beroep en verpleegsters word gedurig aan beide primêre en sekondêre trauma blootgestel. Reaksie hierop kan óf positief wees, in die vorm van empatie-tevredenheid, óf negatief, in die vorm van empatie-uitputting. Verpleegsters is egter geneig om die negatiewe impak van sekondêre trauma te ontken,wat gevolglik tot stilswye en uitbranding kan lei. Hierdie artikel ondersoek en beskryf die teenwoordigheid en verwantskap tussen hierdie emosies. ‘n Kwantitatiewe benadering met ‘n nie-waarskynlikheidsteekproefmetode is gebruik. Die steekproef het bestaan uit 30 geregistreerde verpleegsters wat in privaat-intensiewesorgeenhede in Oos-Londen in die Oos-Kaap werk. Data is met behulp van die vierde hersiening van die ’Professional Quality of Life Scale: Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales’ en die ’Silencing Response Scale’ingevorder en verwerk met verwysing na beskrywende statistieke en korrelasiekoëffisiente. Die resultate dui op ‘n hoë risiko vir empatie-uitputting, ‘n matige risiko vir uitbranding en die stilswye-reaksie, sowel as ‘n matige potensiaal vir empatie-tevredenheid. ‘n Beduidende negatiewe verwantskap blyk tussen empatie-tevredenheid en uitbranding te bestaan, terwyl ‘n aansienlik positiewe verwantskap tussen empatie-uitputting en uitbranding en empatieuitputting en die stilswye-reaksie bestaan.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor NMMU
Date 2011-04-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Quantitative, exploratory, descriptive method using a survey design and collecting data by means of structured self report measures
Format text/html application/epub+zip text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v16i1.436
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 16, No 1 (2011); 8 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/436/605 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/436/629 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/436/606 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/436/604 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/436/533 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/436/534 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/436/535
 
Coverage The Eastern Cape/East London 2007 30 Professional nurses aged 20 to 65 years, in direct patient intensive care nursing, in private health care facilities
Rights Copyright (c) 2011 Diane Elkonin, Lizelle Van der Vyver https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT