Facilitating nurses’ knowledge of the utilisation of reflexology in adults with chronic diseases to enable informed health education during comprehensive nursing care

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title Facilitating nurses’ knowledge of the utilisation of reflexology in adults with chronic diseases to enable informed health education during comprehensive nursing care
 
Creator Steenkamp, Elna Scrooby, Belinda van der Walt, Christa
 
Subject Nursing Science Reflexology therapy; adults; chronic disease; integrative literature review
Description An integrative literature review of identified scientific evidence, published from January 2000 to December 2008, of the utilisation of reflexology as complementary and alternative medicine (CAM) modalities to promote well-being and quality of life in adults with chronic diseases was done to facilitate nurses to give informed health education during comprehensive nursing care to patients with chronic diseases. Selected accessible databases were searched purposefully for research articles (N = 1171). Pre-set inclusion criteria were applied during the study selection process. The methodological study quality was reviewed and appraised with appropriate tools from the Critical Appraisal Skills Programme (CASP) and the American Dietetic Association’s (ADA) Evidence analysis manual (n = 21). Evidence extraction, analysis and synthesis of studies (n = 18) were done through the evidence class rating and level of strength as prescribed in the manuals of ADA and CASP. Findings indicate statistically significant reduction in the frequency of seizures in patients with intractable epilepsy, an improvement of sensory and urinary symptoms associated with multiple sclerosis and clinically significant reduction of anxiety and pain in patients with cancer and fibromyalgia syndrome. These findings can be utilised by nurses to inform patients with these chronic diseases about alternative ways of treatment. Opsomming‘n Geïntegreerde literatuur oorsig van ge-identifiseerde wetenskaplike bewyse, gepubliseer vanaf Januarie 2000 tot Desember 2008, was gedoen oor die gebruik van refleksologie as aanvullende en alternatiewe behandelingsmodalitieit om welsyn en lewenskwaliteit te bevorder by volwassenes met kroniese siekte om verpleegkundiges te fasiliteer om ingeligte gesondheidsvoorligting te gee gedurende omvattende verpleegsorg aan pasiente met kroniese siektes. Geselekteerde toeganklike databasisse was doelbewustelik deursoek vir navorsingsartikels (N = 1171). Vooraf bepaalde insluitingskriteria was toegepas tydens die selekteringsproses. Die studie gehalte is nagegaan en beoordeel met toepaslike instrumente van die Critical Appraisal Skills Programme (CASP) en die American Dietetic Association (ADA) se Evidence analysis manual (n = 21). Bewys uitreksel, analisering en sintese van studies (n = 18) was gedoen deur die bewysklas gradering en vlak van bewysterkte soos beskryf in die handleidings van ADA en CASP. Bevindings dui op ‘n statisitese beduidenisvolle verlaging in die frekwensie van konvulsies by pasiënte met epilepsie, ‘n verbetering van sensoriese en urinêre simptome ge-assosieer met veelvuldige sklerose en ‘n kliniese beduidenisvolle afname in angstigheid en pyn by pasiënte met kanker en fibromialgiese sindroom. Hierdie bevindings kan deur verpleegkundiges gebruik word om pasiente met hierdie kroniese siektes in te lig omtrent alternatiewe maniere van behandeling.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor None
Date 2012-05-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Integrative literature review
Format text/html application/epub+zip text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v17i1.567
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 17, No 1 (2012); 12 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/567/html https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/567/717 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/567/xml https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/567/709 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/650 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/696 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/697 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/698 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/699 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/700 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/703 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/704 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/567/705
 
Coverage — — Adults; male; female; all
Rights Copyright (c) 2012 Elna Steenkamp, Belinda Scrooby, Christa van der Walt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT