Quality-of-life experiences from the perspective of patients receiving haemodialysis for chronic renal failure

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title Quality-of-life experiences from the perspective of patients receiving haemodialysis for chronic renal failure
 
Creator Small, Louis F.
 
Subject clinical chronic renal failure; experiences; haemodialysis; perspective of patients; quality of life
Description This study describes the experiences of patients receiving haemodialysis for chronic renal failure at the only dialysis centre in Windhoek, Namibia. A qualitative, explorative and descriptive design was used. Data were collected by means of in-depth interviews and analysed using Tesch’s process.Four themes emerged from the data, relating to (1) financial constraints, (2) loss of independence and spontaneous activities, (3) strain on relationships and (4) feelings of significant physiological changes and weakness. Based on the results, recommendations were submitted for psychosocial support and the establishment of support groups.OpsommingHierdie studie beskryf die ervarings van pasiënte wat gehemodialiseer word vir chroniese nierversaking in die enigste dialise-eenheid in Windhoek. ʼn Kwalitatiewe, verkennende en beskrywende studie is gedoen. Die data is deur middel van diepte-onderhoude ingesamel, waarna die data aan die hand van Tesch se metode geanaliseer is. Daar het vier temas uit die studie na vore gekom (1) finansiële beperkings, (2) verlies van onafhanklikheid en spontane aktiwiteite, (3) druk in verhoudings en (4) gewaarwordings van beduidende fisiologiese veranderinge en swakheid.Na aanleiding van hierdie bevindings is die daarstel van psigososiale ondersteuning asook ondersteuningsgroepe aanbeveel.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor none
Date 2010-11-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Qualitative, interviews
Format text/html text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v15i1.521
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 15, No 1 (2010); 7 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/521/553 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/521/554 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/521/530 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/521/486
 
Coverage Human views current 20 - 70 ; male and female; multicultural
Rights Copyright (c) 2010 Louis F. Small https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT